Stopka redakcyjna

Informacje na temat ochrony danych: Polityka prywatności

REMONDIS Medison Sp. z o.o.

ul. Puszkina 41
42-530 Dąbrowa Górnicza
Poland
T +48 32 3520313
F +48 32 3520314
info@remondis-medison.pl

Zarząd:

Violetta Maniszewski, Paweł Gunciarz, Thomas Krupiński

Krajowy Rejestr Sądowy:

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS:

0000198239

NIP

626 24 78 042

Wysokość kapitału zakładowego:

11 888 000,00 PLN

BDO nr:

000004204

1. Treść strony internetowej

Staramy się, aby nasza strona internetowa była zawsze aktualna i merytorycznie prawidłowa oraz kompletna. Mimo to nie można całkowicie wykluczyć błędów. Dlatego nie udzielamy gwarancji za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkód materialnych lub niematerialnych, które zostały spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie przedstawionych informacji lub wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji, są co do zasady wykluczone, chyba że błędy zostały umieszczone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Wyraźnie zastrzegamy sobie, że możemy bez specjalnej zapowiedzi zmieniać, uzupełniać lub usuwać część stron lub całą ich zawartość lub tymczasowo lub ostatecznie wstrzymać publikację. Powyższe wykluczenie odpowiedzialności cywilnej stanowi część naszej oferty internetowej. Jeżeli poszczególne sformułowania lub fragmenty tego tekstu nie są zgodne lub nie są w pełni zgodne z aktualną sytuacją prawną, fakt ten nie wpływa na ważność pozostałej części oświadczenia.

2. Odsyłacze i linki zewnętrzne

Nie mamy żadnego wpływu na aktualny i przyszły układ, treść lub autorstwo stron powiązanych lub połączonych linkami. Dlatego niniejszym dystansujemy się wyraźnie od wszelkich treści na wszystkich stronach powiązanych lub połączonych linkami, nawet jeśli prowadzi do nich link z naszych stron internetowych. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści, a zwłaszcza za szkody, które powstają w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania tego rodzaju przedstawionych informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent strony, której dotyczy odsyłacz.

3. Prawo autorskie i prawo używania znaków zastrzeżonych

Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego w danym momencie prawa używania znaków zastrzeżonych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Nam jako autorowi stron przysługują prawa autorskie do opublikowanych i sporządzonych przez nas obiektów. Powielanie lub używanie grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji video i tekstów w innych publikacjach, elektronicznych lub drukowanych, bez naszego wyraźnego pozwolenia jest niedozwolone.

4. Informacja w sprawie wybranej formy rzeczowników osobowych

Dla lepszej czytelności tekstów wybraliśmy męską lub żeńską formę rzeczowników osobowych. W żadnym razie nie sugeruje to dyskryminacji ze względu na płeć. Treści naszej strony internetowej kierujemy zarówno do kobiet jak i do mężczyzn.

5. Rozstrzyganie sporów

Nie przewidziano udziału w postępowaniu rozstrzygania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym. Link do platformy Komisji UE dot. rozstrzygania sporów w trybie online: ec.europa.eu/consumers/odr